Рецензування та етичні принципи

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЖУРНАЛУ

Головне завдання Редколегії журналу – забезпечити високий рівень наукових публікацій, надати читачам надійну та якісну інформацію, що досягається шляхом незалежного рецензування рукописів статей, які надійшли до Редакції.

Рецензування 
До розгляду приймаються рукописи статей, що містять нові оригінальні дані наукових досліджень і раніше не були опубліковані. Результати досліджень і спосіб їх отримання мають бути викладені в такій формі, щоб була принципова змога виконати незалежний аналіз зроблених висновків.
Після реєстрації рукопису в Редакції відповідальний секретар Редколегії пересилає його одному із членів Редколегії, коло наукових інтересів якого включає тему статті. Як правило, член Редколегії сам стає одним із рецензентів та рекомендує іншого із числа відомих фахівців з даного напряму досліджень. Рецензенти оцінюють надані їм матеріали з точки зору відповідності їх тематиці журналу, новизни, логічності проведених досліджень, послідовності викладення результатів, аргументованості висновків, оформлення рукопису. Якщо в рецензентів виникають зауваження, рекомендації або запитання, відповідальний секретар Редколегії, на умовах анонімності, пересилає їх автору(ам). Стаття вважається підготовленою до обговорення на засіданні Редколегії після того, як рецензента задовольнять зроблені виправлення або відповідь автора. Визначальними критеріями для рекомендації є наукова цінність статті, її актуальність і зацікавленість певного кола читачів.

Засідання Редакційної колегії відбуваються щоквартально. Перед засіданням всім членам Редколегії для ознайомлення розсилаються резюме всіх статей, які на даний час надійшли до Редакції. Кожен член Редколегії також має можливість ознайомитися з повним текстом будь-якої із статей, який йому буде надісланий на його прохання. Рукописи, що отримали позитивні рецензії, рекомендуються до друку лише після обговорення на засіданні. Члени Редколегії, які не змогли прибути на засідання, надсилають свої зауваження і рекомендації електронною поштою.

Етичні засади журналу 
Редакційна колегія журналу ГККСО дотримується етичних правил і рекомендацій, розроблених Комітетом з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE – http://publicationethics.org). Дотримування цих правил є обов’язковим на усіх рівнях підготовки рукопису – від авторів до рецензентів і видавця. З боку авторів неприпустимими є підтасовані, сфальсифіковані або сфабриковані результати досліджень, неправомірне приписування авторства і переоцінка власного внеску, плагіат. У разі запозичення даних у статті повинні бути посилання на опубліковані (друковані або електронні) джерела запозичення.

Посилатися на неопубліковану інформацію можна лише у виняткових випадках і в разі наявності письмового дозволу від автора інформації. Збереження авторських прав на нові дані, що містяться в рукописі, призначений забезпечити ліцензійний договір, який укладається між Редакцією і авторами рукопису після рекомендації останнього до друку. З боку членів Редколегії, рецензентів і видавця неприпустимим є відхилення рукопису через стать, расу, етнічну належність, релігійні вподобання або політичні погляди його авторів. Рецензенти у своїй роботі керуються політикою Редакційної колегії журналу, не припускаючи проявів плагіату, наклепів, ущемлення авторських прав. Неприпустимою є персональна критика на адресу авторів. Рецензування рукописів має відбуватися у короткі строки (не довше 2-х місяців) із забезпеченням статусу конфіденційності матеріалів, що становлять предмет оцінювання.

Ukrainian