Авторам

Правила оформлення статей

  1. Журнал публікує оригінальні наукові, оглядові, критичні і дискусійні статті, а також короткі повідомлення з морської геології.
  2. Статті публікуються однією з двох мов — українською або англійською.
    Структурована анотація до статті обсягом не менше 1800 знаків подається двома мовами.
  3. До статті додаються: п’ять шість ключових слів; відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, назви і адреси організацій, де вони працюють, контактні адреси та телефони, електронні адреси). Вказати актуальний контактний e-mail для оперативного зв’язку.
  4. Статті обсягом до 15 стор. (включаючи рисунки, таблиці та список літератури) приймаються в електронному вигляді в форматі DOC (формат А4, всі береги — 2 см; текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 11 пт, інтервал між рядками тексту — 1,5).
  5. Рисунки і фотографії додатково треба надати в електронному варіанті у вигляді окремих файлів форматів TIFF, JPG, GIF, EPS (растр 300 dpi) і CDR (версії не вище 11).
  6. При наборі тексту статті просимо в десяткових дробах використовувати кому, а не крапку; не створювати вручну переноси з рядка на рядок; назви таблиць, а також стовпців і рядків у них друкувати з великої літери; посилання на рисунки і таблиці в тексті наводити в круглих дужках (рис. 1; табл. 1).
  7. Список літератури складається і нумерується в алфавітному порядку (спочатку подаються роботи, опубліковані кирилицею, після них — латиницею); номери бібліографічних посилань у тексті статті подаються у квадратних дужках.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку літератури:

Книги: Вказуються всі автори незалежно від кількості: Дроздовська А.А. Хімічна еволюція океану і атмосфери в геологічній історії Землі. Київ: Наук. думка, 1990. 205 с.

Автореферати дисертацій: Рибак О.М. Літолого-геохімічні особливості утворення чорноморських перлів: автореф. дис. ... канд. геол. мін. наук. Київ, 1987. 16 с.

Статті в збірниках і журналах: Ковалевський С.А. Геологічні риси лінеаментів 38-го меридіану в районі Чорного моря. Доп. АН СРСР. 1960. 130, № 6. С. 1306—1309.

Тези доповідей: Дадашев Ф.Г., Мамедова П.А. Закономірності кількісного розподілу грязьових вулканів в нафтогазоносних областях. Геодинаміка і нафтогазоносні системи Чорноморсько-Каспійського регіону: Матеріали III Міжнар. конф. (17—21 верес. 2001 р.). Сімферополь, 2001. С. 56.

Електронні ресурси віддаленого доступу: Шаталов М.М. Уран надр України: Геохімія урану та історія створення мінерально-сировинної бази. Вісник НАН України. 2015. С. 50—59. https://doi.org/10.15407/visn2015.10.050.

 

Ukrainian