О.П. Ольштинська, Н.І. Дикань. БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕМЕНИСТИХ І КАРБОНАТНИХ МІКРОФОСІЛІЙ (BACILLARIOPHYTA, COCCOLITHOPHORALES, OSTRACODA) ДОННИХ ВІДКЛАДІВ КЕРЧЕНСЬКО-ТАМАНСЬКОГО СЕКТОРУ ЧОРНОГО МОРЯ

Ukrainian

Геологія і корисні копалини Світового океану 2018, 14 (2): 86-104

О.П. Ольштинська, Н.І. Дикань
Інститут геологічних наук НАН України, Київ

БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ КРЕМЕНИСТИХ І КАРБОНАТНИХ МІКРОФОСІЛІЙ (BACILLARIOPHYTA, COCCOLITHOPHORALES, OSTRACODA) ДОННИХ ВІДКЛАДІВ КЕРЧЕНСЬКО-ТАМАНСЬКОГО СЕКТОРУ ЧОРНОГО МОРЯ

Вперше вивчено кременисті (діатомові водорості, силікофлагеляти) і карбонатні (остракоди, коколітофориди) мікрофосилії з верхньоплейстоценових (верхньновоевксинських) і голоценових (бугазьких, вітязевських, каламітських, джеметинських) відкладів північно-східної частини Українського сектору Чорного моря, проведено їх біостратиграфічне розчленування (75-й рейс науково-дослідного судна НАН України «Професор Водяницький»; 2013). Комплексне вивчення мікрофосілій дозволило повніше відтворити умови накопичення донних відкладів у пізньому плейстоцені-голоцені. Враховувалися літологічні і фаціальні характеристики донних відкладів на різних ділянках Прикерченського шельфу й прилеглої частини континентального схилу.

Дана характеристика біостратиграфічних маркерів, а також маркерів змін фізико-географічних умов у палеобасейні. Зіставлені біостратиграфічні та літостратиграфічні схеми верхньоплейстоценових і голоценових відкладів Чорного моря, що має важливе значення для стратифікації відкладів та кореляції розрізів різних регіонов Чорного моря. Отримано нові палеонтологічні та біостратиграфічні дані.

Ключові слова: Чорне море, плейстоцен, голоцен, донні відклади, діатомові, силікофлагеляти, ко колітофориди, остракоди, біостратиграфія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Геологические, геоэкологические, гидроакустические, гидроэкологические исследования шельфа и континентального склона Украинского сектора Черного моря 75-й рейс НИС «Профессор Водяницкий». Под ред. Митропольского А.Ю. Киев. 2013. 150 с.
 2. Геолого-океанологические исследования крнтинентальной окраины Крыма и прилегающей котловины Черного моря. Отв ред. Шнюков Е.Ф. Киев: ОМГОР, 2012. 160с.
 3. Дыкань Н.И. История развития остракод и палеогеография Эвксинского бассейна в среднем миоцене - раннем плиоцене. Геол. журн. 2012. № 1. С. 57—66.
 4. Дикань Н.І. Розчленування пліоцен-четвертинних відкладів Чорного моря (північний шельф) за остракодами. Тектоніка і стратиграфія. 2012. № 39. С. 111—131.
 5. Дыкань Н.И. Неоген-четвертичные остракоды северной части Черного моря. Киев: Четверта хвиля, 2016. 272 с.
 6. Невесская Л.Л. Изменение донных комплексов моллюсков мелководных областей Черного моря. Матер. совещ. по изучению четвертичного периода. Изд.АН СССР, 1961. Т 1. С. 347—354.
 7. Ольштинська О.П. Нові дані про склад і поширення діатомових водоростей у відкладах пізнього нового евксину Чорноморського регіону. Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. Київ. 2005. С.298—301.
 8. Ольштынская А.П. Диатомовая флора донных осадков Черного моря. Геол.журн. 1996. № 1—2. С.193—198.
 9. Ольштынская А.П. Корреляция разнофациальных верхнечетвертичных отложений Черноморского региона по диатомеям. Новости палеонтологии и стратиграфии: Приложение к журналу «Геология и геофизика». Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2008. Вып. 10—11. Т. 49. С. 45 —454.
 10. Ольштынская А. П. Диатомеи и кокколитофориды в голоценовых экосистемах прикерченского сектора Черного моря. Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. Вып. 11. С. 82—88.
 11. Шимкус К.М., Мухина В.В., Тримонис Э.С. О роли диатомей в позднечетвертичном осадкообразовании Черного моря. Океанология. 1973. Т. XI—XII, вып. 6. С. 1066— 071.
 12. Щербаков ФА., Коренева В.В., Забелина Э.К. Стратиграфия позднечетвертичных отложений Черного моря. Позднечетвертичн. история и седиментогенез окраин и внутр. морей. Тезисы 1 съезда советских океанологов. М.: Наука, 1977. Вып. 3. С. 38—40.
 13. Bukry, D., Coccoliths as paleosalinity indicators — evidence from Black Sea. In: Degens, E.T., Ross, D.A., (Eds.), The Black Sea — Geology, Chemistry and Biology. Mem. Am. Assoc. Pet. Geol. 1974. 20. C. 353—363.
 14. Dykan N., Molchanoff S. A modified quantitative method for palaeoreconstructions of freshwater basin conditions using ostracods. Зб. наук. пр. ІГН НАН України «Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України». К.: ІГН НАН України. 2006. С. 295—298.
 15. Giunta S., Morigi C., Negri A. et.al. Holocene biostratigraphy and paleoenvironmental changes in the Black Sea based on calcareous nannoplankton. Marine Micropaleontology. 2007. Volume 63, Issues 1—2. C. 91—110.
 16. Olshtynska. Environment variation in the Black Sea region during the Late Quaternary bassed on fossil diatoms. Advances in Phycological Studies. Festschrift in Honour of Prof. Dobrina Temniskova-Topalova. N. A. Ognjanova-Rumenova & K. Monoylov (eds.). Sofia-Moskow. 2006. 251—265.
 17. Ross, D.A., Degens, E.T., 1974. Recent sediments of the Black Sea. In:E.T. Degens and D.A. Ross (Eds.), The Black Sea: Geology, Chemistry,and Biology. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa. С. 83—199.

Cтатья поступила 06.02.2018

PDF: