A. P. Olshtynska, N.I. Dykan. BIOSTRATIGRAPHIC ANALYSIS OF SILICEOUS AND CARBONATE MICROFOSSILS (BACILLARIOPHYTA, COCCOLITHOPHORALES, OSTRACODA) OF BOTTOM SEDIMENTS OF THE KERCH-TAMAN SECTOR OF THE BLACK SEA

English

https://doi.org/10.15407/gpimo2018.02.086

Geology and Mineral Resources of World Ocean 2018, 14 (2): 86-104

A. P. Olshtynska, N.I. Dykan
Institute of Geology NAS of Ukraine, Kyiv

BIOSTRATIGRAPHIC ANALYSIS OF SILICEOUS AND CARBONATE MICROFOSSILS (BACILLARIOPHYTA, COCCOLITHOPHORALES, OSTRACODA) OF BOTTOM SEDIMENTS OF THE KERCH-TAMAN SECTOR OF THE BLACK SEA

For the first time siliceous (diatoms, silicoflagellates) and carbonate (ostracods, coccolithophorides) microfossils from the upper Pleistocene and Holocene deposits of the northeastern part of the Ukrainian Black Sea sector were studied. Their biostratificationwas carried out (75-th voyage of the scientific research vessel of the National Academy of Sciences of Ukraine «Professor Vodyanitsky», 2013). The complex study of siliceous microalgae, carbonate nanoflora and microfauna (ostracod) allowed to reconstruct the diversity of hydrological conditions of accumulation of bottom sediments in the Late Pleistocene-Holocene. Lithological and facies characteristics of bottom sediments were also taken into account in various areasof the Prykerskiy Shelf and the adjacent part of the continental slope.

Characteristics of lithological and biostratigraphic markers, as well as markers of changes in paleogeographic conditions, are given. The biostratigraphic and lithostratigraphic schemes of the Upper Pleistocene and Holocene deposits of the Black Sea are compared. It is of great importance for the stratification and correlation of geological sections of various regions of the Black Sea, including various facies zones. New paleontological and biostratigraphic data were obtained.

Keywords: Black Sea, Pleistocene, Holocene, bottom deposits, diatoms, silicoflagellates,coccolitho phorides, ostracodes, biostratigraphy.

References

 1. Heolohycheskye, heoekolohycheskye, hydroakustycheskye, hydroekolohycheskye yssledovanyia shelfa y kontynentalnoho sklona Ukraynskoho sektora Chernoho moria 75-y reis NYS «Professor Vodianytskyi». Pod red. Mytropolskoho A.Iu. Kyev. 2013. 150 s.
 2. Heoloho-okeanolohycheskye yssledovanyia krntynentalnoi okrayny Kryma y prylehaiushchei kotlovyny Chernoho moria. Otv red. Shniukov E.F. Kyev: OMHOR, 2012. 160s.
 3. Dykan N.Y. Ystoryia razvytyia ostrakod y paleoheohrafyia Evksynskoho basseina v srednem myotsene - rannem plyotsene. Heol. zhurn. 2012. № 1. S. 57—66.
 4. Dykan N.I. Rozchlenuvannia pliotsen-chetvertynnykh vidkladiv Chornoho moria (pivnichnyi shelf) za ostrakodamy. Tektonika i stratyhrafiia. 2012. № 39. S. 111—131.
 5. Dykan N.Y. Neohen-chetvertychnye ostrakody severnoi chasty Chernoho moria. Kyev: Chetverta khvylia, 2016. 272 s.
 6. Nevesskaia L.L. Yzmenenye donnykh kompleksov molliuskov melkovodnykh oblastei Chernoho moria. Mater. soveshch. po yzuchenyiu chetvertychnoho peryoda. Yzd.AN SSSR, 1961. T 1. S. 347—354.
 7. Olshtynska O.P. Novi dani pro sklad i poshyrennia diatomovykh vodorostei u vidkladakh piznoho novoho evksynu Chornomorskoho rehionu. Biostratyhrafichni kryterii rozchlenuvannia ta koreliatsii vidkladiv fanerozoiu Ukrainy. Zb. nauk. prats Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrainy. Kyiv. 2005. S.298—301.
 8. Olshtynskaia A.P. Dyatomovaia flora donnykh osadkov Chernoho moria. Heol.zhurn. 1996. № 1—2. S.193—198.
 9. Olshtynskaia A.P. Korreliatsyia raznofatsyalnykh verkhnechetvertychnykh otlozhenyi Chernomorskoho rehyona po dyatomeiam. Novosty paleontolohyy y stratyhrafyy: Prylozhenye k zhurnalu «Heolohyia y heofyzyka». Novosybyrsk: Yzd-vo SO RAN. 2008. Vyp. 10—11. T. 49. S. 45 —454.
 10. Olshtynskaia A. P. Dyatomey y kokkolytoforydy v holotsenovykh ekosystemakh prykerchenskoho sektora Chernoho moria. Ekosystemy, ykh optymyzatsyia y okhrana. 2014. Vyp. 11. S. 82—88.
 11. Shymkus K.M., Mukhyna V.V., Trymonys E.S. O roly dyatomei v pozdnechetvertychnom osadkoobrazovanyy Chernoho moria. Okeanolohyia. 1973. T. XI—XII, vyp. 6. S. 1066— 071.
 12. Shcherbakov FA., Koreneva V.V., Zabelyna E.K. Stratyhrafyia pozdnechetvertychnykh otlozhenyi Chernoho moria. Pozdnechetvertychn. ystoryia y sedymentohenez okrayn y vnutr. morei. Tezysy 1 sъezda sovetskykh okeanolohov. M.: Nauka, 1977. Vyp. 3. S. 38—40.
 13. Bukry, D., Coccoliths as paleosalinity indicators — evidence from Black Sea. In: Degens, E.T., Ross, D.A., (Eds.), The Black Sea — Geology, Chemistry and Biology. Mem. Am. Assoc. Pet. Geol. 1974. 20. C. 353—363.
 14. Dykan N., Molchanoff S. A modified quantitative method for palaeoreconstructions of freshwater basin conditions using ostracods. Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy «Problemy paleontolohii ta biostratyhrafii proterozoiu i fanerozoiu Ukrainy». K.: IHN NAN Ukrainy. 2006. S. 295—298.
 15. Giunta S., Morigi C., Negri A. et.al. Holocene biostratigraphy and paleoenvironmental changes in the Black Sea based on calcareous nannoplankton. Marine Micropaleontology. 2007. Volume 63, Issues 1—2. C. 91—110.
 16. Olshtynska. Environment variation in the Black Sea region during the Late Quaternary bassed on fossil diatoms. Advances in Phycological Studies. Festschrift in Honour of Prof. Dobrina Temniskova-Topalova. N. A. Ognjanova-Rumenova & K. Monoylov (eds.). Sofia-Moskow. 2006. 251—265.
 17. Ross, D.A., Degens, E.T., 1974. Recent sediments of the Black Sea. In:E.T. Degens and D.A. Ross (Eds.), The Black Sea: Geology, Chemistry,and Biology. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa. S. 83—199.
PDF: