Ye.F. Shnyukov, Аd.А. Aliev, A.D. Ismailzade, N.A. Maslakov, A.M. Agaev, V.V. Permyakov. IRON SULFIDES AS AN INDICATOR OF MINERAL FORMING CONDITIONS IN THE MUD VOLCANOES OF AZERBAIJAN

English

https://doi.org/10.15407/gpimo2018.02.049

Geology and Mineral Resources of World Ocean 2018, 14 (2): 49-64

Ye.F. Shnyukov, Аd.А. Aliev, A.D. Ismailzade, N.A. Maslakov, A.M. Agaev, V.V. Permyakov
1 MariGeoEcoCenter NAS Ukraine, Kyiv
2 Institute of Geology and Geophysics NAS of Azerbaijan, Baku
3 Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku
4 Institute of Geology NAS of Ukraine, Kyiv

IRON SULFIDES AS AN INDICATOR OF MINERAL FORMING CONDITIONS IN THE MUD VOLCANOES OF AZERBAIJAN

Iron sulfides are very common in the mud volcanoes of Azerbaijan, genetically diverse and are represented with pyrite, pyrrhotite and marcasite. Iron sulfide crystals originate and grow in the comparative breccia under cavities filled with gas-aqueous carbon fluids containing H2S. Crystals of pyrite are characterized by the presence of complex sculptural complications on the faces of the growth steps.

Growth stages, forming antisceletal forms, complex cluster faces of crystals are formed at moments of abrupt change in the conditions of crystallization. Dashing on the faces appears in conditions of contamination of mineral-forming solutions by mechanical impurities. Mn, Cu and a number of chalcophylic elements occur in mud-volcanic pyrites.

Keywords: sulfides of iron, mud volcanoes of Azerbaijan, conditions of crystallization.

References

 1. Avdusyn P.P. Hriazevye vulkany Krymsko-Kavkazskoi heolohycheskoi provyntsyy. M.: Yzd-vo AN SSSR, 1948. 192 s.
 2. Avdusyn P.P. K petrohrafyy produktov yzverzhenyia hriazevykh vulkanov Krymsko-Kavkazskoi heolohycheskoi provyntsyy. Rezultaty yssledovanyia hriazevykh vulkanov Krymsko-Kavkazskoi heolohycheskoi provyntsyy. M.-L.: Yzd-vo AN SSSR, 1939. S. 54—66.
 3. Alyev Ad.A., Lavrushyn V.Iu., Kokh S.V., Sokol E.V., Petrov O.L. Yzotopnyi sostav sery pyryta yz vybrosov hriazevykh vulkanov Azerbaidzhana. Lytolohyia y polez. yskop. 2017. № 5. S. 409—419.
 4. Alyev Ad.A., Bairamov A.A., Mamedova A.N. Tektonyka y perspektyvy neftehazonosnosty hriazevulkanycheskykh oblastei Azerbaidzhana v svete novykh dannykh. Yzv. NAN Azerb., Nauka o Zemle. 2004. № 1. S. 32—43.
 5. Betekhtyn A.H. Myneralohyia. M.: Hos. yzd-vo heol. lyt., 1950. 956 s.
 6. Hryhorev D.P. Ontohenyia myneralov. Lvov: Yzd-vo Lvov. un-ta, 1965. 350 s.
 7. Dzhafarov Ch.D. Krystallomorfolohyia pyryta y ee mynerahenetycheskoe znachenye. Baku: ELM, 1970. 180 s.
 8. Lazarenko E.K. Kurs mineralohii. Kyiv: Vyshcha shkola, 1970. 600 s.
 9. Mokyevskyi V.A. Zavysymost skorosty rosta krystallov sernokysloho mahnyia ot temperatury y peresyshchenyia rastvorov. Krystallohrafyia: Trudy Fedorovskoi nauchnoi sessyy. Lenynhr. hornyi ynstytut. M., 1951. S. 229—233.
 10. Ramdor P. Rudnye myneraly y ykh srastanyia. M., 1962. 1132 s.
 11. Rakhmanov R.R. Hriazevye vulkany y ykh znachenye v prohnozyrovanyy hazoneftenosnosty nedr. M.: Nedra, 1987. 174 s.
 12. Shniukov E.F. Fliuydohennaia myneralyzatsyia hriazevykh vulkanov Azovo-Chernomorskoho rehyona. K.: HNU OMHOR NAN Ukrayny, 2016. 194 s.
PDF: