Н.А. Федорончук. ​ТОНКЕ ЗОЛОТО В ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ДНІПРОВСЬКОГО ЖОЛОБУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ШЕЛЬФ ЧОРНОГО МОРЯ): ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ, МОРФОЛОГІЯ, ГЕНЕЗИС

https://doi.org/10.15407/gpimo2019.03.082

Н.А. Федорончук
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України, Київ
ТОНКЕ ЗОЛОТО В ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ДНІПРОВСЬКОГО ЖОЛОБУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ШЕЛЬФ ЧОРНОГО МОРЯ): ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ, МОРФОЛОГІЯ, ГЕНЕЗИС

Район Дніпровського жолобу є найбільш перспективним на тонке та дрібне золото серед виявлених проявів північно-західного шельфу Чорного моря. Сприятливі гідрологічні й седиментаційні умови, наявність палеоберегових смуг, геологічна будова та неотектонічний розвиток району обумовлюють наявність в цьому районі найбільшого прояву золоторудної мінералізації серед тих, що виявлені до нашого часу. До того ж район Дніпровського жолобу є цікавим щодо інших перспективних видів корисних копалин, зокрема вуглеводнів та пелоїдів. Були відібрані більш ніж 500 проб донних відкладів по сітці 2,4 ´ 0,8 км вібропоршневою трубкою. По всіх пробах виконаний гранулометричний аналіз, по частині проб зроблений мінералогічний аналіз важкої фракції. Проби збагачувалися на гвинтових шлюзах. Вміст золота у первинних пробах і концентратах визначався кількома методами — атомно-адсорбційним, пробірним, амальгамацією тощо. Морфологія, мінералогічні особливості та склад золота вивчались із застосуванням бінокулярного оптичного мікроскопу та сканувального електронного мікроскопу із інтегрованою системою електронно-зондового аналізу. Наведені результати досліджень форм, поверхні і складу частинок золота, які показали полігенний теригенно-аутигенний характер золота у відкладах. Голоценові шельфові відклади більше збагачені золотом, ніж верхньоплейстоценові, які формувались в умовах лиманно-гирлового комплексу палео-Дніпра. Накопичення золота в шельфових відкладах обумовлене не лише теригенним стоком, а й накладенням суто морських седиментаційних процесів. Морські шельфові фації відкладів можуть бути сприятливими для накопичення тонкого золота в значних концентраціях. Прояви золоторудної мінералізації у верхньоплейстоцен-голоценових донних відкладах Дніпровського жолобу дають підстави для комплексного використання цієї ділянки шельфу із супутнім видобуванням золота.
Ключові слова: тонке золото, північно-західний шельф Чорного моря, Дніпровський жолоб, морфологія золота.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ємельянов В.О., Нікітіна А.О., Довбиш С.М., Сучков І.О. Особливості геоморфології північно-західного шельфу Чорного моря у зв`язку з перспективними знаходженнями великих покладів природної лікувальної сировини. Морські геолого-геофізічні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти: Матеріали Міжнар. конф. (8—9 листоп. 2018 р.). Одеса, 2018. С. 164—168.
 2. Занкевич Б.А, Мельниченко Т.А., Шафранская Н.В. Унаследование структурных планов северо-западного шельфа Черного моря. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2009. № 1. С. 52—62.
 3. Ковальчук М.С. Золотоноснiсть осадових комплексiв Укрaїни. Мiнерал. збiрник. 2001. № 51. Вип. 1. С. 75—87.
 4. Маслаков Н.А., Иванченко В.В., Белицкая М.В., Гаврилюк И.В., Османов Э.М. Особенности мелкого и дисперсного золота из осадочных пород Нижнего Приднепровья. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2016. № 2. С. 48—56.
 5. Маслаков Н.А., Иванченко В.В., Ильина А.С. Тонкое и дисперсное золотое оруденение на северо-западном побережье Черного моря. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2017. № 4. С. 79—87.
 6. Резник В.П. Некоторые проблемы морского тонкого золота (северо-западный шельф Черного моря). Геол. и полезн. ископ. Черного моря. Киев: ОМГОР НАН Украины, 1999. С. 194—199.
 7. Резник В.П., Федорончук Н.А. Тонкое золото в морских и океанических осадках. Литология и полезные ископаемые. 2000. № 4. С. 355—363.
 8. Резнік В.П. Тонкі рудні мінерали в відкладах північно-західного шельфу Чорного моря. Особливості розповсюдження. Геол. журн. 2003. № 2. С. 99—111.
 9. Сучков И.А. К геоморфологии северо-западного шельфа Черного моря Геол. и полезн. ископ. Черного моря. Киев: ОМГОР НАН Украины, 1999. С. 365—370.
 10. Сучков I.O., Пономарьова Л.П., Бацко В.В., Нагребецький В.С., Гончарова I.O., Ходикіна О.О., Нетребська Е.Я. Геолого-геохімічні дослідження при проведенні нафтогазопошукових робіт на північно-західному шельфі Чорного моря. Зб. наук. праць ІГН НАНУ. 2018. Т. 11. С. 56—62.
 11. Федорончук Н.А. Связь накопления тонкого золота с литологическими особенностями современных донных отложений северо-западного шельфа Черного моря. Вісник ОНУ. Сер. Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21, вип. 2. С. 185—197.
 12. Федорончук Н.О. Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014. Т. 19, вип. 4 (23). С. 242—250.
 13. Федорончук Н.О., Сучков І.О., Мудров І.О., Гончарова І.О. Літолого фаціальні та мінералогічні передумови накопичення тонкого золота у новоевксинських відкладах Дніпровського жолобу (північно-західний шельф Чорного моря). Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2013. № 1. С. 64—75.
 14. Федорончук Н.О., Сучков І.О., Резнік В.П., Іванов В.Г. Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря. Геол. журн. 2001. №3. С. 41—52.
 15. Шнюков Е.Ф. Флюидогенная минерализация грязевых вулканов Азово-Черноморского региона. Киев: ГНУ ОМГОР НАНУ, 2016. 194 с.
 16. Шнюков Е.Ф. Черное море: будущее минерально-сырьевой базы. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2019. № 1. С. 3—17.
 17. Шнюков Е.Ф., Гаврилюк И.В., Маслаков Н.А., Красножина З.В., Ломакин И.Э. Золото в недрах Крыма. Киев: Логос, 2010. 187 с.
 18. Шнюков Е.Ф., Скворцов В.В., Пермяков В.В. К минералогии темных песков северо-западного побережья Азовского моря. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2019. № 2. С. 67—80.
 19. Шнюков Е.Ф., Сокол Э.В., Нигматулина Е.Н., Иванченко B.B., Юшин А.А. Золото в грязевых вулканах Керченского полуострова как показатель глубинности грязевулканических флюидов. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2013. № 4. С. 79—89.
 20. Юшин А.А. Золото и платиноиды в мезо-кайнозойских платформенных россыпях Украины: возможные источники и условия локализации. Природные и техногенные россыпи и месторождения кор выветривания на рубеже тысячелетий. Москва: ИГЕМ РАН, 2000. С. 395—398.
 21. Юшин А.А. Тонкое золото в корах выветривания в осадочном чехле Украинского щита и его обрамления. Россыпи и месторождения кор выветривания: факты, проблемы, решения. Пермь: Изд. Перм. ун-та, 2005. С. 327—329.
 22. Юшин А.А., Присяжный В.М., Какаранза С.Д., Пашняк С.В., Семенов П.В., Волков В.А. Опыт и проблемы изучения и поисков россыпей с мелким и тонким золотом в осадочном чехле северо-западного Причерноморья. Геол. и полезн. ископ. Мирового океана. 2008. № 2. С. 34—52.
 23. Юшин О.О. Генетичні особливості молодих золотоносних розсипів Азово-Чорноморської провінції. Геол. и полезн. ископ. Черного моря. Киев: ОМГОР НАН Украины, 1999. С. 200—203.

PDF

Ukrainian